kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

O konferencji 2015

Sztuka w muzeum
III Konferencja naukowa z cyklu
Muzeum – formy i środki prezentacji

14 – 16 września 2015 r.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza na trzecią konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji – podejmujących problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi.

Konferencja pt. Sztuka w muzeum. Formy i środki prezentacji skierowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści dotyczących szeroko rozumianych sztuk pięknych w ramach działań wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa oraz kulturoznawstwa). 

Konferencja organizowana jest wspólnie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Patronat honorowy nad nią objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski.

Nad programem merytorycznym konferencji czuwa Rada Programowa złożona ze specjalistów w dziedzinie muzealnictwa i sztuk pięknych, pełniąca rolę doradczą i opiniującą zgłoszone referaty.
Głównym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować w muzeach treści związane ze sztuką?

W ramach prezentowanych referatów, komunikatów, prezentacji posterowych oraz paneli dyskusyjnych wyodrębniliśmy pięć obszarów tematycznych: 

1.    Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji dzieł sztuki 

 • Kolekcje sztuki w muzeach – poszukiwania, drogi pozyskiwania, badania.
 • Profilowanie kolekcji muzealnych a program wystawienniczy – o relacjach zachodzących pomiędzy kolekcjami a ich reprezentacją w ramach ekspozycji.

2.    Przechowywanie i konserwacja dzieł sztuki 

 • Przechowywanie i eksponowanie dzieł sztuki – potrzeby i zagrożenia.
 • Problematyka konserwacji współczesnego dzieła sztuki – metodyka prac przy niekonwencjonalnym dziele sztuki, dialog z autorem, rola dokumentacji i archiwizacji.

3.    Wystawiennictwo – nowe technologie i rozwiązania 

 • Historyczny rozwój muzealnych ekspozycji sztuki – proces kształtowania się aranżacji wystaw artystycznych z uwzględnieniem najnowszych modeli prezentacji cyberkultury. 
 • Wystawy dizajnu – innowacyjność formy prezentowanych obiektów a sposób aranżacji.
 • Minimalizm wystawienniczy – prezentacje sztuki współczesnej.
 • Oryginał czy kopia? Tworzenie wystaw i muzeów wirtualnych.
 • Zastosowanie technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej we współczesnym wystawiennictwie – wprowadzanie nowoczesnych technologii w przestrzeń sztuki dawnej.
 • Stan obecny i kierunki rozwoju prezentacji sztuki multimedialnej – interakcja z odbiorcą w przestrzeni wystawienniczej. 
 • Adaptacja vs współczesna architektura muzealna.

4.    Zakres i formy edukacji z zakresu sztuk pięknych; 

 • Wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe podejmujące problematykę sztuki
 •  Edukacja muzealna – formy, wyzwania i problemy.
 • Muzeum jako artystyczno-edukacyjne miejsce spotkań dla wszystkich.
 •  Formy wydawnictw naukowych i popularnonaukowych podejmujących problematykę sztuk pięknych – dobre praktyki. 

5.    Dobre praktyki – przykłady wystaw sztuki

 • Każdego roku powstają niezwykle interesujące, nowatorskie wystawy z zakresu sztuk pięknych. Zamierzamy zaprezentować najciekawsze z nich, nie rezygnując również z przedstawienia koncepcji wystaw będących dopiero w fazie projektu lub realizacji.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji Sztuka w muzeum. Formy i środki prezentacji proszone są o przesłanie organizatorom do dn. 15 maja 2015 r., biogramu, tytułu i abstraktu wystąpienia (wg załączonego formularza) na adres mailowy sztuka@muzeum.bydgoszcz.pl lub drogą pocztową na adres:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
z dopiskiem: formularz zgłoszeniowy - Sztuka w muzeum

Czas referatu nie może przekraczać 20 minut

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną włączone w program konferencji. Przewiduje się wydanie drukiem wybranych referatów. Udział w konferencji dla prelegentów jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają prelegentom nocleg, wyżywienie oraz materiały konferencyjne. 
Po każdym z referatów przewidziano czas na pytania i odpowiedzi. Zakończenie poszczególnych paneli przyjmie formę dyskusji, służącej wymianie doświadczeń i podsumowaniu spotkania.

 
Kontakt z sekretarzem konferencji: 
Monika Kosteczko-Grajek, Dział Sztuki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy, tel. 52 58 59 922, e-mail: sztuka@muzeum.bydgoszcz.pl